Brochures

Brochures

Onderstaande brochures zullen één voor één gedigitaliseerd worden. Bij de brochures die u in PDF formaat kunt openen, staat een aparte link aangegeven waarop u kunt klikken.

Verhalenbundel “Vertel eens wat anders!” (2010)

Deze verhalenbundel bevat 26 verhalen die zijn geselecteerd uit de inzendingen die zijn binnengekomen naar aanleiding van een verhalenwedstrijd die in 2010 is georganiseerd. Mensen konden verhalen opsturen waarin zij vertelden hoe het in Nederland ánders kan; anders op het gebied van aandacht voor levensbeschouwing in de gezondheidszorg, zodat er op deze manier een verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg wordt bewerkstelligd. Na selectie van de jury zijn de beste 26 verhalen gepubliceerd in deze verhalenbundel. De tekeningen zijn gemaakt door de heer Len Munnik.

Uit Elkaar Gaan (2007)

Wie in de zorg werkt, komt veel zorgen tegen. Ook al help je meestal op het lichamelijke vlak, je zal vanzelf betrokken worden bij het andere vlak; de emoties, de gemoedsgesteldheid. Deze brochure gaat in het bijzonder over de gevoelens en de problemen die je tegenkomt in een gezin of familie waarin er een echtscheiding gaat plaatsvinden of heeft plaatsgevonden. De foto’s zijn gemaakt door mevrouw Gerdien Wolthaus Paauw.

Af/Aanhankelijk (2007)

Misschien is het wel één van de grootste problemen waar men mee geconfronteerd wordt: mensen die ziek worden en niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Mensen die steeds meer moeten inleveren van alles wat ze tot dan toe zonder nadenken zelf deden. Zelfs de meest intieme dingen, zoals de zorg voor je eigen lichaam, moeten ze tijdelijk of blijvend uit handen geven. Deze brochure wil hierbij even stil staan. De foto’s zijn gemaakt door mevrouw Gerdien Wolthaus Paauw. U kunt deze brochure openen door hier te klikken.

Even Tijd Nemen (2006)

Zowel de professional als de mantelzorger wordt geconfronteerd met levensvragen en zingevingsvragen. Niet alleen de vragen van degene die verzorgd wordt, maar ook vaak een confrontatie met de eigen vragen. Het bezig zijn met deze vragen kan een stimulans zijn om in de zorg te gaan werken. Deze brochure kan daarbij helpen. De foto’s zijn gemaakt door mevrouw Gerdien Wolthaus Paauw.

Weer Zin Krijgen ( 2004)

Deze publicatie is bedoeld voor iedereen die in aanraking komt met iemand die een verlies heeft geleden. Het omgaan met sterven is heel moeilijk. Overal en in alle culturen wordt gezocht naar een manier om het verlies niet weg te duwen maar het een plaats te geven in het leven van hen die achter blijven. Naast het verlies dat ontstaat wanneer een naaste is overleden, komt ook het verlies van een partner door echtscheiding aan de orde; evenals verlies van werk door ziekte of ontslag. De foto’s zijn gemaakt door mevrouw Gerdien Wolthaus Paauw.  U kunt deze brochure openen door hier te klikken.

In Goede Handen (2003)

Deze uitgave is bedoeld voor iedereen die in aanraking komt met het sterven van een medemens en wil een stimulans zijn tot (en een bijdrage zijn in) palliatieve zorg voor stervenden. Welke problemen en noden ervaren stervenden? Wat kan een zorgverlener voor de stervende betekenen? Hoe kun je een ander nabij zijn in dit belangrijke proces in het leven: de overgang naar de dood? Daar gaat het om in deze uitgave. De foto’s zijn gemaakt door de heer Hans Dornseiffen. U kunt deze brochure openen door hier te klikken.

Ook wij horen er bij (2003)

De toename van min of meer zelfstandige huisvesting van mensen met een verstandelijke handicap betekent dat ook werkers in de thuiszorg met deze bevolkingsgroep te maken krijgen. Ingegaan wordt op de vele vragen die in gezinnen ontstaan waarbinnen een kind met een verstandelijke handicap geboren wordt en op de grote problematiek van groter en ouder wordende mensen met een verstandelijke handicap. Thuis blijven of uit huis plaatsen is een groot spanningsveld. Welke hulp kan hier geboden worden? Daar gaat het om in deze brochure.

Over Leven (2001)

Er is een verandering gekomen in de wijze van omgaan met mensen die een psychiatrische beperking hebben. Dit houdt in dat er naar gestreefd wordt om deze mensen zoveel mogelijk in hun woonsituatie op te vangen. Dit betekent dat er extra druk komt op de thuiszorg, die (mede) deze mensen opvangt. In deze brochure wordt aandacht besteed aan het omgaan met deze mensen, waarbij respect voor de medemens voorop staat. Mevrouw E. Prinsen-van der Most is de illustratrice.

Werkboek Geloven in Zorg (2001)

We verschillen van elkaar wat betreft cultuur, geloof, opvoeding en sociale achtergrond. In de omgang met elkaar gaat het er om rekening te houden met de ander, en diens denkbeelden en gevoelens te respecteren. Dat geldt ook in de gezondheidszorg. Hierbij wordt uitgegaan van de opvatting dat goede zorg oog heeft voor de mens in al zijn aspecten. Vanuit die visie is dit boek geschreven. Het geeft een schat aan achtergrondinformatie over verschillende wereldreligies, mensvisies en culturen. Doel van het boek is enerzijds informatie te geven, anderzijds vaardigheden te ontwikkelen in het omgaan met het eigene van elke zieke die zorg ontvangt.

Wat zeg je eigenlijk (2000)

In deze brochure gaat het over de kunst van het luisteren om zorgverleners te ondersteunen in hun communicatie met cliënten. Natuurlijk is luisteren soms moeilijk. Maar aan de andere kant: luisteren is niet zozeer een kwestie van tijd als wel een kunst, en die kun je leren. Diverse technieken komen in deze brochure aan de orde. Respect voor de cliënt, diens gevoelens en ideeën staat hierbij steeds centraal. De illustraties zijn verzorgd door mevrouw E. Prinsen-van der Most.

Zin, Zorg en Zijn (1998)

Wie in de zorgsector werkt, maakt van heel nabij mee hoe mensen worstelen met de vraag naar zin en waarde van hun situatie. Veelal wordt de vraag gesteld: “Waarom is mijn leven nu zo?” Deze vraag is niet te beantwoorden, maar vergt van de verzorgers wel een bepaalde houding of instelling. In deze brochure wordt aangegeven hoe men aandacht kan geven aan zinvragen van cliënten. Wij achten het leren hanteren van vragen naar zin en zingeving noodzakelijk voor een goede zorg. Illustratrice is mevrouw E. Prinsen-van der Most.

Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens (1998)

Deze brochure wil inzicht bieden in de problemen waarmee mensen met een handicap leven. Door de nauwe betrokkenheid tussen verzorger en cliënt komen regelmatig onderwerpen ter sprake die verder reiken dan de lichamelijke verzorging en die betrekking hebben op het streven van de gehandicapte om optimaal deel te nemen aan het leven. De illustraties zijn verzorgd door mevrouw E. Prinsen-van der Most.

En ik dan? (1996)

Met deze publicatie bieden wij een bijdrage aan een bezinning over suïcide. Aan de hand van ervaringen van mensen die in hun nabije omgeving geconfronteerd werden met iemand die een (poging tot) suïcide ondernam, wordt op een levensnabije manier beschreven hoe ook werkers in de zorg hiermee te maken krijgen. Wat kan een hulpverlener voor die ander betekenen? De foto’s zijn gemaakt door de heer P. Kusters.

Ontmoeting met Hindoes in de thuiszorg (1995)

Er woont in Nederland een grote groep Hindoes. Ook in de gezondheidszorg kom je deze bevolkingsgroep tegen; welke gewoonten hebben zij? Waar moet men als zorgprofessional dan rekening mee houden? Hindoes; boeiende mensen komend vanuit een rijke cultuur die voor westerlingen beslist interessant is. Deze brochure wil een ondersteuning bieden in de ontmoeting, opdat het voor de werker in de zorg en voor de Hindoes een ontmoeting met wederzijds respect en vertrouwen mag zijn.

Eenzaamheid, noodlot en uitdaging (1994)

Eenzaamheid is een heel persoonlijke ervaring van lijden onder gemis aan goede en voldoende relaties met andere mensen. Iedereen, verzorger en cliënt, heeft er mee te maken. Zorgverleners wordt in deze brochure enig inzicht verschaft over het ontstaan en voortbestaan van eenzaamheid. Tevens wordt getracht zo concreet mogelijke adviezen te geven opdat de eenzaamheid die zij bij anderen ontmoeten, hanteerbaar wordt en mogelijk zelfs verdwijnt. De brochure werd geïllustreerd door mevrouw E. Prinsen-van der Most.  U kunt deze brochure openen door hier te klikken.

Ontmoeting met moslims in de thuiszorg (1994)

Onze samenleving verandert; we ontmoeten steeds vaker mensen uit een andere cultuur. Ontmoeting met moslims is een ontmoeting met andere waarden en normen, andere gewoonten. Respect voor elke godsdienstige overtuiging vereist een goede voorbereiding op deze ontmoeting. In deze brochure wordt geprobeerd een getrouw beeld te schetsen van de moslims. Dit kan een eerste stap zijn op weg naar ontmoeting met de ander die steeds anders is dan wij verwachten en daardoor verrassend, verrijkend, vernieuwend voor degenen die de ontmoeting aan durven te gaan. U kunt deze brochure openen door hier te klikken.