Subsidies

Subsidies

Het fonds van Stichting Even Anders beschikt over een vermogen; hieruit financiert de stichting haar kosten en activiteiten, waaronder het verstrekken van financiële bijdragen. Voor de beschrijving van het uitkeringenbeleid, zie de SUBSIDIEVOORWAARDEN.

In 2016 heeft het bestuur een subsidie toegekend aan Stichting ZinPortaal Fryslân voor het project Zingeving op Recept. Deze stichting biedt ondersteuning bij levensvragen aan cliënten en schoolt professionals en vrijwilligers in het herkennen van en omgaan met die vragen. Men wil nadrukkelijk een netwerkorganisatie zijn en zoekt lokaal verbinding en samenwerking met andere (zorg)disciplines zoals huisartsen, gemeenten, welzijns- en zorginstellingen, kerken etc. Zij werken laagdrempelig, vraaggericht en projectmatig.

Het bestuur besluit in 2017 tot het toekennen van een subsidiebedrag aan Stichting SKIN Rotterdam voor het project ‘Multiculturele Christelijke Liederen van Vroeger’.

In 2017 heeft het Huis van de Mens een fondsaanvraag ingediend voor het project “Een dood die je nooit meer vergeet”: De ingediende subsidieaanvraag voor een landelijke herdenkingspraktijk voor nabestaanden van suïcide is goedgekeurd. Het bestuur heeft een subsidiebedrag toegekend voor de ontwikkeling van een draaiboek. Tevens heeft het bestuur een bedrag toegekend aan het organiseren van de eerste bijeenkomst.