Subsidies

Subsidies

Het fonds van Stichting Even Anders beschikt over een vermogen; hieruit financiert de stichting haar kosten en activiteiten, waaronder het verstrekken van financiële bijdragen. Voor de beschrijving van het uitkeringenbeleid, zie de SUBSIDIEVOORWAARDEN.

In 2016 heeft het bestuur een subsidie toegekend aan Stichting ZinPortaal Fryslân voor het project Zingeving op Recept. Deze stichting biedt ondersteuning bij levensvragen aan cliënten en schoolt professionals en vrijwilligers in het herkennen van en omgaan met die vragen. Men wil nadrukkelijk een netwerkorganisatie zijn en zoekt lokaal verbinding en samenwerking met andere (zorg)disciplines zoals huisartsen, gemeenten, welzijns- en zorginstellingen, kerken etc. Zij werken laagdrempelig, vraaggericht en projectmatig.

In 2017 heeft het Huis van de Mens een subsidieaanvraag ingediend voor het project “Een dood die je nooit meer vergeet”: Deze aanvraag voor het oprichten van een landelijke herdenkingspraktijk voor nabestaanden van suïcide is goedgekeurd. Het bestuur heeft een subsidiebedrag toegekend voor de ontwikkeling van een draaiboek. Tevens heeft het bestuur een bedrag toegekend aan het organiseren van de eerste bijeenkomst. Deze heeft plaatsgevonden op 18 februari 2018.

In 2018 heeft het bestuur een subsidie verstrekt aan Stichting ZinPortaal Fryslân voor de uitrol van de pilot van het project Zingeving op Recept.  Het crowd-funding filmproject “Zinderend” van de Van Vliet Film Company heeft ook een subsidiebedrag ontvangen (d.m.v. een film wil men het vak van de geestelijk verzorger opnieuw op de kaart zetten).  Tot slot heeft Stichting Deo Volente een subsidie ontvangen; het doel van dit project is een betere profilering van de geestelijke verzorging bij een brede doelgroep. Dit moet een bijdrage leveren aan de ondersteuning van zingeving en welzijn van mensen en is gericht op het bieden van ruimte voor persoonlijk onderzoek naar existentiële thema’s. Eén van de bestuursleden (Neanske Tuinman) neemt deel aan de bijeenkomsten van de regiegroep.