Geschiedenis

Geschiedenis

Eind zeventiger jaren besloten de drie landelijke koepelorganisaties van het kruiswerk (het protestants-christelijke Oranje-Groene Kruis, het rooms-katholieke Wit-Gele Kruis en het algemene Groene Kruis) te gaan samenwerken. Er werd een nieuwe koepel voor het kruiswerk opgericht: de Nationale Kruisvereniging. Om te voorkomen dat door deze ontkleuring de aandacht voor geloof en levensbeschouwing binnen het kruiswerk zou verdwijnen, werd de Stichting Geloofsovertuiging en Levensbeschouwing (SGL) opgericht. Vanaf 1988 is de stichting actief aan de uitvoering van haar doelstelling gaan werken.

In het begin van de jaren negentig is het kruiswerk zijn kracht gaan bundelen met de gezinsverzorging. In 1990 richtten de Nationale Kruisvereniging en de Centrale Raad voor de Gezinsverzorging samen de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg (LVT) op. Het samengaan van kruisorganisaties en instellingen voor gezinszorg tot thuiszorgorganisaties op regionaal niveau kwam daarna in snel tempo van de grond. Vanaf die tijd bestond de doelgroep uit werkenden in de thuiszorg in de brede zin van het woord. De LVT veranderde tijdelijk van naam (Z-org). In 2006 vond de fusie tussen Z-org en Arcares (koepelorganisatie voor verpleeg- en verzorgingsinstellingen) plaats; de nieuwe organisatie heet voortaan ActiZ. ActiZ is nu de organisatie van zorgondernemers in de verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg. In reactie op deze fusie heeft SGL besloten haar doelgroep te verbreden naar alle zorgverleners, inclusief mantelzorgers en vrijwilligers.

De naam Stichting Geloofsovertuiging en Levensbeschouwing leidde vaak tot verkeerde veronderstellingen over de doelstelling en werkzaamheden van de stichting. Al vele jaren was het bestuur daarom van plan om de naam van de stichting te wijzigen. In 2009 heeft de stichting hieraan gevolg gegeven en haar naam gewijzigd naar Stichting Even Anders, vernoemd naar het (door de stichting uitgegeven) succesvolle kaartspel.

Per 1 juli 2011 zijn Stichting Even Anders, de LSBK en STOOM gefuseerd in Stichting Else. Binnen Stichting Else werd de Commissie Spiritualiteit in de Zorg opgericht waar alle bestuursleden van de voormalige Stichting Even Anders zitting in hadden.

Echter, de betrokkenen hebben geconstateerd dat de hierboven beschreven fusie niet in het gewenste effect heeft geresulteerd. Er is besloten om de spirituele activiteiten van Stichting Else onder te brengen in een nieuwe stichting. Per 1 januari 2016 is daarom de nieuwe Stichting Even Anders, Spiritualiteit in Zorg opgericht.